Процедури

Процедура № 6055 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 31.03.2022
Втора дата
Начална цена 79,137.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2214, Обект №2215 и Обект № 2216 , находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2214, Обект №2215 и Обект №2216
Дървесен вид дб, цр, кгбр, бб, чб, бк, лп, гбр, мжд, срлп, здгл, бк
Едра 859 куб.м.
Средна 771 куб.м.
Дребна 49 куб.м.
Технологична 356 куб.м.
За огрев 630 куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Всичко 2691 куб.м.