Процедури

Процедура № 6060 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 30.03.2022
Втора дата
Начална цена 49,902.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Товарене транспорт и разтоварване на дърва за огрев от временни складове на обекти 2220-3;2222-3;2224-3;2227-3;2228-3;2229-3;2234-3; от територията на ТП ДГС Ивайловград, до населени места в община Ивайловград.

Данни за дървесината

Обект/и № 2220-3;2222-3;2224-3;2227-3;2228-3;2229-3;2234-3;
Дървесен вид 0
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 0 Пр. куб.м.
За огрев 2830 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 2830 Пр. куб.м.