Процедура № 6068 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Твърдица 30.03.2022 5,041.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица", от обект №2216, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2216 чб 7 куб.м. 59 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м. 67 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.