Процедури

Процедура № 6068 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 30.03.2022
Втора дата
Начална цена 5,041.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица", от обект №2216, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и № №2216
Дървесен вид чб
Едра 7 куб.м.
Средна 59 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 68 куб.м.
За огрев 67 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 201 куб.м.