Процедури

Процедура № 6073 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 05.04.2022
Втора дата
Начална цена 18,024.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225120

Данни за дървесината

Обект/и № 225120
Дървесен вид бл, кдб, цр, чб, ак
Едра 12 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 168 куб.м.
За огрев 437 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 642 куб.м.