Процедури

Процедура № 6084 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 07.04.2022
Втора дата
Начална цена 146,005.59 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - отглеждане на горски култури в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект 225201

Данни за дървесината

Обект/и № 225201
Дървесен вид цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.