Процедури

Процедура № 6091 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 13.04.2022
Втора дата
Начална цена 9,367.49 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - отглеждане на млади насаждения без материален добив в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект 225203

Данни за дървесината

Обект/и № 225203
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.