Процедури

Процедура № 6113 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.04.2022
Втора дата
Начална цена 163,920.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлес в и около котлите; Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлеса след извеждане на равномерни сечи; Отгледни сечи без материален добив /осветления и прочистки/“ - за Обект №1-ЛКД / 2022 , на територията на ТП „ДГС Айтос”

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №1-ЛКД / 2022
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 00 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.