Процедура № 6114 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 28.04.2022 23,226.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от обект 2205 T на територията на „ЮИДП ДП ТП ”ДГС Тича” с. Тича до дома на краен потребител

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.