Процедури

Процедура № 6119 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 04.05.2022
Втора дата 05.05.2022
Начална цена 99,829.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект 2211 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2211
Дървесен вид бб, см, здгл, чб, бк, гбр, здб, бл, яв, яс, шс, кгбр, трп, брз, лп
Едра 881 куб.м.
Средна 256 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
Технологична 1123 куб.м.
За огрев 695 куб.м.
ОЗМ 207 куб.м.
Всичко 3210 куб.м.