Процедури

Процедура № 6169 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 14.06.2022
Втора дата
Начална цена 26,922.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица", от обект №2219, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и № № 2219
Дървесен вид бк, гбр, др, трп
Едра 3 куб.м.
Средна 105 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 304 куб.м.
За огрев 455 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 867 куб.м.