Процедури

Процедура № 6176 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 25.07.2022
Втора дата 08.08.2022
Начална цена 10,199.29 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по ЗЛОД
Профил на купувача
Вид на процедурата Конкурс
Предмет Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Каваклийка” в района на дейност на ТП „ДГС Чирпан“, обособен със Заповед №РД 48-2/19.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.