Процедури

Процедура № 6180 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 24.06.2022
Втора дата
Начална цена 8,077.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс :„Механизирано отглеждане на тополови култури в подотд. 554-м; 476-г; 370-и ; 554- е; д; у1 на територията на ТП „ДГС Айтос” върху обща площ от 118 дка; Кръстосано-есенно дискуване в подотд. 554-м; 476-г; 370-и ; 554- е; д; у1 на територията на ТП „ДГС Айтос” върху обща площ от 118 дка - за Обект №2/2022“.

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2/2022
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.