Процедури

Процедура № 6182 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 29.06.2022
Втора дата
Начална цена 41,911.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услугата от обект № 2208 -сеч,извоз и рампиране до временен склад на дървесина добита от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 2208
Дървесен вид бл,здб,цр,мжд,гбр,кдб,кл,чб
Едра 9 куб.м.
Средна 156 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 196 куб.м.
За огрев 761 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1137 куб.м.