Процедури

Процедура № 6183 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 29.06.2022
Втора дата
Начална цена 34,863.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услугата от обект № 2210 -сеч,извоз и рампиране до временен склад на дървесина добита от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 2210
Дървесен вид чб,кдб,цр,гбр,мжд
Едра 2 куб.м.
Средна 114 куб.м.
Дребна 52 куб.м.
Технологична 10 куб.м.
За огрев 699 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 877 куб.м.