Процедури

Процедура № 6195 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 08.07.2022
Втора дата
Начална цена 12,390.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Механизирани дейности в горски разсадник "Гебран" на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2022-7

Данни за дървесината

Обект/и № 2022-7
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.