Процедури

Процедура № 6206 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 14.07.2022
Втора дата
Начална цена 71,937.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с №№ 2214, 2226, 2235, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № 2214;2226;2235;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;гбр;чб;
Едра 44 куб.м.
Средна 158 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 176 куб.м.
За огрев 1959 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2287 куб.м.