Процедури

Процедура № 6219 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 26.07.2022
Втора дата
Начална цена 46,692.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с №№ 2214, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № 2214;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;мждр;чб;
Едра 44 куб.м.
Средна 158 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 184 куб.м.
За огрев 965 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1293 куб.м.