Процедури

Процедура № 6220 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 26.07.2022
Втора дата
Начална цена 35,784.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с №№ 2226, за МТ в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № 2226 за МФ
Дървесен вид бл;здб;гбр;цр;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 994 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 994 куб.м.