Процедури

Процедура № 6238 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 11.08.2022
Втора дата
Начална цена 72,804.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2228, 2229, 2230 и 2231 от ЛФ-2022г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2228, 2229, 2230 и 2231
Дървесен вид бл, цр, ак, глдч
Едра 15 куб.м.
Средна 107 куб.м.
Дребна 36 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2065 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2223 куб.м.