Процедури

Процедура № 6240 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 12.08.2022
Втора дата
Начална цена 48,355.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225125

Данни за дървесината

Обект/и № 225125
Дървесен вид чб, цр, бл, кдб, мждр, кгбр
Едра 18 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 399 куб.м.
За огрев 937 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1379 куб.м.