Процедури

Процедура № 6252 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 24.08.2022
Втора дата
Начална цена 77,475.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 2243, 2245
Дървесен вид широколистни и иглолистни
Едра 93 куб.м.
Средна 167 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 969 куб.м.
За огрев 640 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 1933 куб.м.