Процедура № 6274 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 22.08.2022 6,006.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина санитарна сеч по чл. 27, ал. 1, т.3
Предмет Настоящият договор се сключва на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, във връзка с чл. 27, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.) във връзка с предписание с изх. № РДГ12-5232 от 14.07.2022 г. на РДГ – Сливен, дадено на основание на чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от ЗГ „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина, от годишния план за ползване 2018 г. от горско КАЛАМИТЕТНО насаждение, разположено в държавни горски територии, в района на дейност на ТП ДГС „Тича“ засегнато от корояди “.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2215 бк, здб, гбр, кл, кгбр 18 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 46 куб.м. 99 куб.м. 14 куб.м. 179 куб.м.