Процедура № 6284 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тича 14.09.2022 14,976.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ,,ДГС Тича“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2218 бк, здб, гбр, трп, 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 356 куб.м. 36 куб.м. 397 куб.м.