Процедура № 6285 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 14.09.2022 13,004.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване 2022 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ,,ДГС Тича“ Обект 2219

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2219 бк, здб, гбр, трп 4 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 308 куб.м. 28 куб.м. 342 куб.м.