Процедури

Процедура № 6302 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 27.09.2022
Втора дата
Начална цена 8,480.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с № 2236, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № 2236
Дървесен вид бл;здб;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 212 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 212 куб.м.