Процедура № 6302 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Ивайловград 27.09.2022 8,480.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с № 2236, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2236 бл;здб; 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 212 куб.м. 0 куб.м. 212 куб.м.