Процедури

Процедура № 6304 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 30.09.2022
Втора дата
Начална цена 36,690.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко до дома на клиента от Обект № 2224 с подотдели 83 "б" , 83 "в",,, 99 "а", 235 "ч" от ДГТ по реда на НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ЛСФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2224
Дървесен вид игл, шир
Едра 0 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 303 куб.м.
За огрев 202 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 510 куб.м.