Процедури

Процедура № 6313 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 06.10.2022
Втора дата
Начална цена 240,528.04 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет "Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дъбови култури" в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 2022-9

Данни за дървесината

Обект/и № 2022-9
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.