Процедура № 6337 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 17.10.2022 92,894.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс по чл. 38
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38, ал. 2, т. 1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №2222

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2222 бк, здб, гбр, кл, кгбр. яв,шс 448 куб.м. 10 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 1748 куб.м. 165 куб.м. 2421 куб.м.