Процедура № 6357 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара Загора 09.11.2022 13,761.51 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет „Маркиране на насаждения предвидени за сеч - ЛСФ2023г.“ от общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора, съгласно договор за управление - обект №225204

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
225204 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.