Процедура № 6392 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 22.12.2022 09.01.2023 567.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет Поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, с идентификатор № 87641.203.525, с площ 4.470 дка, находящ се в землището на с. Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора, при съседи: проектен ПИ с идентификатор 87641.203.526, ПИ с идентификатор 14218.326.105, ПИ с идентификатор 14218.778.117, проектен ПИ с идентификатор 87641.203.524, съгласно скица - проект № 15-1082267/05.10.2021 г., издадена от СГКК – Стара Загора.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.