Процедура № 6407 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Твърдица 12.12.2022 142,131.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица", включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти №2301, №2302, №2303, №2304

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2301, №2302, №2303, №2304 бк,гбр,яв,ива,бл,здб,цр,кгбр,ак,бб,см 210 куб.м. 415 куб.м. 23 куб.м. 1408 куб.м. 1422 куб.м. 12 куб.м. 3490 куб.м.