Процедура № 6428 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 14.12.2022 5,524.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; в обекти с №236201 и №236202 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№236201 и №236202 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.