Процедура № 6579 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Твърдица 10.02.2023 108,322.40 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица", включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти № 2307 и № 2309

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2307, №2309 бк,бб,см 669 куб.м. 223 куб.м. 9 куб.м. 735 куб.м. 739 куб.м. 121 куб.м. 2496 куб.м.