Процедури

Процедура № 658 на ДГС Стара река

Процедура № 658 на ДГС Стара река от 28.12.2016 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 28.12.2016
Втора дата
Начална цена 63,307.10 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обекти №№ 1707,1708

Данни за дървесината

Обект/и № 1707 , 1708
Дървесен вид бк,гбр,здб
Едра 1206.00 куб.м.
Средна 39.00 куб.м.
Дребна 2.00 куб.м.
Технологична 575.00 куб.м.
За огрев 504 куб.м.
ОЗМ 279.00 куб.м.
Всичко 2605.00 куб.м.