Процедура № 6609 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 20.03.2023 283,294.00 лв. без ДДС Дългосрочни договори Открит конкурс
Предмет „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз, рампиране на добита дървесина до временен склад, от годишните планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС „Мазалат“ и ТП ДГС “Ивайловград“ и при спазване на изискванията на утвърдените технологични планове за добив на дървесина, от горските насаждения разположени в горски територии – държавна собственост, за периода от 2023 г. до 31.12.2025 г.“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Открит конкурс №3 бк, здб, гбр, трп, бб, вгбр, мжд, чб, бл 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7006 куб.м.