Процедура № 6665 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 19.05.2023 09.06.2023 500.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Таен търг
Предмет Документация за участие в процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югоизточно държавно предприятие” ДП в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Твърдица” - хижа „Горски дом“ и прилежащата към хижата сграда, а именно: гр. Твърдица, местност „Предела“, ПИ с идентификатор 72165.632.138, отдел/подотдел 79/1, вид на подотдела: широколистни високостъблени/дворно място и 79/а, вид на подотдела: иглолистни/склопена култура

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.