Процедура № 6677 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 09.06.2023 28.06.2023 13,080.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за участие в процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ОБЕКТ №1, включващ: Част от поземлен имот с идентификатор № 67800.34.15 (дял 1), с площ за отдаване под наем за търговски цели 2.400 дка, трайно предназначение „Горска територия“, НТП „Дървопроизводителни горски площи”, находящ се в м. „Света Марина” по КККР на землището на гр. Созопол, обл. Бургас Част от поземлен имот с идентификатор № 67800.34.15 (дял 2), с площ за отдаване под наем за спортни цели 7.808 дка, трайно предназначение „Горска територия“ НТП „Дървопроизводителни горски площи”, находящ се в м. „Света Марина” по КККР на землището на гр. Созопол, обл. Бургас,

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.