Процедура № 6690 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 06.06.2023 23.06.2023 2,300.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за участие в процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижима вещ /съоръжение/, частна държавна собственост, представляваща „Малък пристан над моста на р. Ропотамо и прилежащ дървен кей към него”, ДМА с инвентаризационен номер: 211046, с балансова стойност в размер на 16 529,20 лв. /шестнадесет хиляди петстотин двадесет и девет лева и двадесет стотинки/, с площ на пристана – 141 кв.м., площ на дървения кей – 68 кв.м., обща площ – 209 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 58356.73.29 по КККР на гр. Приморско, одобрени със Заповед № РД-18-106/09.12.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение от 14.12.2022г., с адрес на ПИ – гр. Приморско, местност „ГЕЙ ТАШ” с площ: 873 кв.м.,с трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Широколистна гора, при съседи: 58356.50.7, 58356.73.112 и 58356.73.28.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.