Процедура № 6767 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 01.08.2023 4,891.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина пряко договаряне
Предмет На основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312 бб,см 9 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 116 куб.м.