Процедура № 6866 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 20.12.2023 104,940.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост на основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, чл. 2, т. 2 във връзка с правното предписание на чл. 12, ал. 1, т. 1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изменeна и допълнена с ДВ, бр.26 от 29.03.2019 год.) на територията на ТП ,, ДЛС Тунджа ” - 2405,2406,2407

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2405, 2406, 2407 ak, глд 5 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 1447 куб.м. 1716 куб.м. 0 куб.м. 3180 куб.м.