Процедура № 6867 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 13.12.2023 244,336.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 2401 (подотдели: 19:a, б; 81:г; 87:д, з; 88:в), № 2402 (подотдели: 217:а, в, е, ж, н; 219:к, м, п; у; х; ц), № 2403 (подотдели: 81:в; 94:в; 101:в; 130:б, в, г, з; 132:з, е; 134: м, н, п; 135:ж; 136:в, д), № 2404 (подотдели: 155:д, е, ж; 205:а, е, и, к, л, у; 206:к; 207:г; 209:г; 210:з; 212:в) и № 2407 (подотдел: 119:a) от ЛФ за 2024 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401, 2402, 2403,2404 и 2407 бл, изгр, цр, избк, гбр, мжд, вб, чб, здгл, бб, ела, трп, гбр, см, 1226 куб.м. 150 куб.м. 0 куб.м. 3417 куб.м. 1809 куб.м. 248 куб.м. 6800 куб.м.

Документи