Процедура № 6884 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 22.12.2023 627,437.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обекти с № 2401 „Узунов дол“ (подотдели: 266:а, в; 267:а; 269:а), № 2402 „Голям мечи дол“ (подотдели: 52:г; 55:в; 64:а), № 2403 „Какачина“ (подотдели: 45:з; 46:ж; 48:а), № 2404 „Гумата“ (подотдели: 214:б; 219:з; 222:в; 232:м; 250:и), № 2405 „Семенните бази“ (подотдели: 145:з; и; к; л; п; у; ф), № 2406 „Катунешка бара“ (подотдели: 154:г, д, ф; 156:е, л), № 2407 „Сметището“ (подотдели: 127:г; ж; и; к; п), № 2408 „Пчелина“ (подотдели: 128:б; в; г), № 2409 „Деветте буки“ (подотдели: 185:к; 188:д; 192:б; 193:е; 324:б, г), № 2410 „Ериново“ (подотдели: 194:а, в, г, д, ж, з, и; 195:б, в, е, ж) № 2411 „Димитрашково“ (подотдели: 196:а, ж, к; 197: б, е), № 2412 „Баба Дена – Кошничарски чешми“ (подотдели: 174:а, г; 178:з, л; 237:е, ж; 239:д1, л1, р, с, т, ю; 243:и), № 2413 „Селището – Калиново“ (подотдели: 181:о; 182:и; 165:и, г; 172:и), № 2414 „Владово“ (подотдели: 174:п, с; 180:б, г, з, к, л, п) и № 2415 „Качул“ (подотдели: 164:а, м) от ЛФ за 2023 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415 изгор, избк, цр, гбр, бл, кгбр, мжд, трп, чб, срлп, ак, бб, лп, пляс, чел, здгл 952 куб.м. 275 куб.м. 223 куб.м. 7348 куб.м. 7348 куб.м. 2297 куб.м. 18443 куб.м.

Документи