Процедура № 6892 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Н. Паничарево 22.12.2023 Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2410 (отдели, подотдели – 305 б, д; 306 г) от ЛФ-2024 г., находящ се в горска територия – частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2410 изгор,избк,цр,гбр,срлп,трп,кгбр,мжд 44 куб.м. 51 куб.м. 38 куб.м. 830 куб.м. 871 куб.м. 17 куб.м. 1851 куб.м.