Процедура № 6964 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 18.03.2024 03.04.2024 2,000.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за Обект №6, който включва следните поземлени имоти: - Поземлен имот в горска територия – държавна собственост, с идентификатор 17600.42.25, площ 30228 кв. м. в землището на с. Градско, община Сливен, област Сливен, с начин на трайно ползване: поляна, при съседи:17600.42.31 и 17600.20.1, съгласно скица на поземлен имот № 15-468205-02.05.2023 г., мащаб М 1: 5000, издадена от СГКК - гр. Сливен. Имотът попада в отдел 639, подотдел „9“ по Горскостопански план от 2022 г. на ТП ДГС „Сливен”, в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен; - Поземлен имот в горска територия – държавна собственост, с идентификатор 17600.42.29, площ 76758 кв. м. в землището на с. Градско, община Сливен, област Сливен, с начин на трайно ползване: поляна, при съседи:17600.42.31, съгласно скица на поземлен имот № 15-468221-02.05.2023 г., мащаб М 1: 10000, издадена от СГКК - гр. Сливен. Имотът попада в отдел 639, подотдел „14“ по Горскостопански план от 2022 г. на ТП ДГС „Сливен”, в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен; - Поземлен имот в горска територия – държавна собственост, с идентификатор 17600.42.30, площ 23587 кв. м. в землището на с. Градско, община Сливен, област Сливен, с начин на трайно ползване: поляна, при съседи: 17600.42.31, съгласно скица на поземлен имот № 15-468225-02.05.2023 г., мащаб М 1: 10000, издадена от СГКК - гр. Сливен. Имотът попада в отдел 639, подотдел „14“ по Горскостопански план от 2022 г. на ТП ДГС „Сливен”, в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.