Процедура № 6970 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 29.02.2024 01.03.2024 22,457.97 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Залесяване на горски култури, отглеждане на едногодишни горски култури, отглеждане на двегодишни горски култури, отглеждане на три годишни горски култури, отглеждане на четиригодишни горски култури, отглеждане на петгодишни горски култури, почистване на площи за залесяване и извършване на подготовка на почвата за залесяване на горски култури” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Звездец”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект № 1 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.