Процедури

Процедура № 748 на Централно Управление

Процедура № 748 на Централно Управление от 10.03.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 10.03.2017
Втора дата
Начална цена 344,836.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Дългосрочни договори
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект № 1704 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река.

Данни за дървесината

Обект/и № 1704
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.