Процедури

Процедура № 784 на ДГС Стара река

Процедура № 784 на ДГС Стара река от 07.03.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 07.03.2017
Втора дата
Начална цена 45,372.46 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обект № 1711

Данни за дървесината

Обект/и № 1711
Дървесен вид здб,бк,гбр,яв
Едра 525 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 742 куб.м.
За огрев 497 куб.м.
ОЗМ 114 куб.м.
Всичко 1896 куб.м.