Процедури

Процедура № 948 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 24.04.2017
Втора дата
Начална цена 45,372.46 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обект № 1711

Данни за дървесината

Обект/и № 1711
Дървесен вид здб,бк,гбр,яв
Едра 525 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 742 куб.м.
За огрев 497 куб.м.
ОЗМ 114 куб.м.
Всичко 1896 куб.м.