Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5669 ДГС Чирпан 08.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 66 куб.м. 185 куб.м. 0 куб.м. 263 куб.м.
здб, гбр
216133 Продажба на стояща дървесина на корен 13,844.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №216133 Виж пълна информация
5640 ДГС Чирпан 12.11.2021 Открита процедура 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фураж–сено люцерна и зърнени култури - царевица зърно, за подхранване на дивеча за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Чирпан“, по обособени позиции“, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения-сено, люцерна и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5615 ДГС Чирпан 28.10.2021 Открита процедура 2,540.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в това число изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.) за направата на дивечова нива в ДУ „Каваклийка“ срок от 12 месеца“


Виж пълна информация
5614 ДГС Чирпан 28.10.2021 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“


Виж пълна информация
5502 ДГС Чирпан 12.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на специализирано облекло за гасене на пожари за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5484 ДГС Чирпан 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 232 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 227 куб.м. 0 куб.м. 472 куб.м.
бк, здб и гбр
216103-2 и 216104-2 Процедури за продажба на дървесина 35,400.00 лв. без ДДС
Предмет: „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 216103-2 и 216104-2 Виж пълна информация
5456 ДГС Чирпан 22.07.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на специализирано облекло за гасене на пожари за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5398 ДГС Чирпан 13.07.2021 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми за леки и лекотоварни автомобили за нуждите на ТП „ДГС Чирпан “ за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5376 ДГС Чирпан 23.06.2021 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5321 ДГС Чирпан 12.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 445 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м. 0 куб.м. 1576 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд, кгбр, бл
216125 и 216126 Процедури за добив на дървесина 82,849.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 216125 и 216126 за местно население Виж пълна информация
5227 ДГС Чирпан 21.04.2021 Открита процедура 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др. вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5200 ДГС Чирпан 26.03.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5193 ДГС Чирпан 14.04.2021 Открита процедура 47,470.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици, лесокултурни прегради и пътища за движение на противопожарна техника на територията на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - „Поддържане на съществуващи МИ, в т.ч. МИ в ЛПП и МИ по периферията на гората, и пътища за движение на противопожарна техника в обект 216204-49.58 км “ в обхвата на ГСУ Чирпан при ТП ДГС Чирпан, с прогнозна стойност 11 403,40 (единадесет хиляди четиристотин и три лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС
Обособена позиция 2 - „Поддържане на съществуващи МИ, в т.ч. МИ в ЛПП и МИ по периферията на гората, и пътища за движение на противопожарна техника в обект 216205 -93.21 км “ в обхвата на ГСУ Верен при ТП ДГС Чирпан, с прогнозна стойност 21 438,30 (двадесет и една хиляди четиристотин тридесет и осем лева и тридесет стотинки) лв. без ДДС.
Обособена позиция 3 - „Поддържане на съществуващи МИ, в т.ч. МИ в ЛПП и МИ по периферията на гората, и пътища за движение на противопожарна техника в обект 216206 – 63,69 км “ в обхвата на ГСУ Пъстрово при ТП ДГС Чирпан , с прогнозна стойност 14 648,70 (четиринадесет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и седемдесет стотинки) лв. без ДДС.
Виж пълна информация
5184 ДГС Чирпан 26.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 156 куб.м. 6 куб.м. 966 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м.
чб
216124 Продажба на стояща дървесина на корен 45,688.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОГТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЕКТ № 216124 Виж пълна информация
5151 ДГС Чирпан 15.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
88 куб.м. 692 куб.м. 40 куб.м. 771 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 2037 куб.м.
чб, бб, здб, цр , едлп, кгбр
216121, 216122 и 216123 Продажба на стояща дървесина на корен 84,722.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 216121, 216122 и 216123 Виж пълна информация
5112 ДГС Чирпан 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 337 куб.м. 73 куб.м. 9 куб.м. 1411 куб.м. 0 куб.м. 1845 куб.м.
ак, здб, цр, кгбр, дрлп, чб, кдб и мжд
216106 и 216108 Продажба на стояща дървесина на корен 87,218.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 216106 и 216108 Виж пълна информация
5030 ДГС Чирпан 05.02.2021 216201, 216202 и 216203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 257,959.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка – механизирано и ръчно, почистване на сечище – ръчно; почистване на площи без материален добив - ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1,2 и 3-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; ОМН, ПЕВ; в обекти с №216201, №216202 и №216203 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан”. Виж пълна информация
5004 ДГС Чирпан 25.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
265 куб.м. 575 куб.м. 11 куб.м. 125 куб.м. 1834 куб.м. 0 куб.м. 2910 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд, бк, гбр, бл, чб, бб
216101-1, 216102-1, 216103-1, 216104-1, 216115-1 и 216117-1 Процедури за продажба на дървесина 213,198.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 216101-1, 216102-1, 216103-1, 216104-1, 216115-1 и 216117-1 Виж пълна информация
4972 ДГС Чирпан 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 4462 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 4808 куб.м.
бб, чб, едлп, кдб, бл, ак, цр, кгбр, мжд
216118 Продажба на стояща дървесина на корен 199,436.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Чирпан”. Виж пълна информация
4925 ДГС Чирпан 17.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
371 куб.м. 491 куб.м. 115 куб.м. 0 куб.м. 1465 куб.м. 0 куб.м. 2442 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд, бк, гбр, бл
216105, 216106, 216107, 216108, 216110 и 216111 Продажба на стояща дървесина на корен 119,588.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ №№ 216105, 216106, 216107, 216108, 216110 и 216111 Виж пълна информация