Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3979 Централно Управление 04.03.2020 Събиране на оферти с обява 59,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2020 г. на ЮИДП ДП Сливен Виж пълна информация
3939 Централно Управление 23.03.2020 Открита процедура 19,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца Виж пълна информация
3922 Централно Управление 19.02.2020 Събиране на оферти с обява 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ЦУ на ЮИДП ДП гр.Сливен Виж пълна информация
3903 Централно Управление 17.02.2020 Събиране на оферти с обява 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на поземлени имоти в горски територии в териториалния обхват наЮИДП ДП Сливен Виж пълна информация
3880 Централно Управление 06.03.2020 Открита процедура 885,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие" /ЮИДП/ и неговите териториални поделения, по пет обособени позиции със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години/":
Обособена позиция №1: Застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС" за автомобили на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения";
Обособена позиция №2: „Застраховка „Автокаско" на автомобили леки/товарни, собственост на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения";
Обособена позиция №3: „Групова застраховка „Трудова злополука" за служителите на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука" и чл.192, ал.1 от Закона за горите" за общо 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ бр. служители на ЦУ и ТП на ЮИДП";
Обособена позиция №4: „Застраховка „Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие" за общо 550 /петстотин и петдесет/ бр. служители на ЦУ и ТП на ЮИДП";
Обособена позиция №5: „Застраховка „Недвижимо имущество" на непроизводствени сгради на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения"

Виж пълна информация
3832 Централно Управление 09.01.2020 27.01.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,550.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
3817 Централно Управление 11.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5758 куб.м.
чб, бл, здб, цр
2004 Д Дългосрочни договори 246,448.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2004Д - горски територии-държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейностна ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
3765 Централно Управление 07.01.2020 Публично състезание 128,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на сертифициране на управлението на горите по FSC® и последващи годишни одити за нуждите на териториални поделения на" ЮИДП" Сливен за срок от 60 месеца Виж пълна информация
3743 Централно Управление 16.12.2019 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие” /ЮИДП/ и неговите териториални поделения, по пет обособени позиции със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години/ Виж пълна информация
3672 Централно Управление 04.12.2019 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: Определяне на прогнозна стойност за “Извършване на сертифициране на управлението на горите по FSC® и последващи годишни одити за нуждите на териториални поделения на „ЮИДП“-Сливен за срок от 60 месеца” Виж пълна информация
3662 Централно Управление 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6324 куб.м.
бб, чб, цр, бл
2007 Ц Продажба на стояща дървесина на корен 305,081.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2007 Ц стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС Средец Виж пълна информация
3624 Централно Управление 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3621 Централно Управление 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3957 куб.м.
дб,, бк, гбр
2002 Д Дългосрочни договори 175,370.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2002Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС ТИЧА И ДГС КИПИЛОВО Виж пълна информация
3616 Централно Управление 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13574 куб.м.
бб, чб, бк др
2001 Д Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2001Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА ЗАГОРА, ДГС ИВАЙЛОВГРАД, ДГС ГУРКОВО И ДЛС МАЗАЛАТ Виж пълна информация
3562 Централно Управление 13.11.2019 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: „Възобновяване на гори, пострадали от пожари, болести и вредители в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие Сливен, на територията на териториално поделение ДГС "Тунджа", териториално поделение ДГС "Стара Загора", териториално поделение ДГС "Хасково" Виж пълна информация
3560 Централно Управление 13.11.2019 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: „Възобновяване на гори, пострадали от пожари, болести и вредители в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие Сливен, на територията на териториално поделение ДГС "Тунджа", териториално поделение ДГС "Стара Загора", териториално поделение ДГС "Хасково" Виж пълна информация
3218 Централно Управление 02.07.2019 Договаряне без предварително обявление 3,970,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на горива за сметка на ЦУ на ЮИДП и всяко негово теритириално поделение с предмет: Доставка на гориво за отопление, горива, смазочни материали и автоконсумативи, необходими за функционирането и експлоатацията на автомобилния парк на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения за срок от две години", по видове, посочени в техническа спецификация Виж пълна информация
3098 Централно Управление 13.06.2019 0 Процедури по Закона за държавната собственост 15,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
3052 Централно Управление 09.05.2019 Събиране на оферти с обява 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП – Сливен и териториалните му поделения”, за срок от 2 години Виж пълна информация
2979 Централно Управление 12.04.2019 Събиране на оферти с обява 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводен софтуер „Ривал”, за нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и едно териториалните поделения” Виж пълна информация