Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6246 Централно Управление 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 16,410.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ЮИДП ДП СЛИВЕН, ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА Виж пълна информация
6244 Централно Управление 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 4,430.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ОБОСОБЕНИ В ОБЕКТ 2, НАХОДЯЩИ СЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ЮИДП ДП СЛИВЕН, ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА Виж пълна информация
6222 Централно Управление 18.08.2022 01.09.2022 Процедури по ЗЛОД 5,832.23 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Мандра баир” в района на дейност на ТП „ДГС Айтос“, обособен със Заповед №РД 48-33/30.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Виж пълна информация
6217 Централно Управление 11.08.2022 25.08.2022 Процедури по ЗЛОД 14,654.40 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Сондите” в района на дейност на ТП „ДГС Гурково“, обособен със Заповед №РД 49-228/07.06.2012 г. на министъра на земеделието и храните. Виж пълна информация
6216 Централно Управление 15.08.2022 29.08.2022 Процедури по ЗЛОД 31,974.15 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Царевец” в района на дейност на ТП „ДГС Котел“, обособен със Заповед №РД 48-50/28.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Виж пълна информация
6209 Централно Управление 05.08.2022 19.08.2022 Процедури по ЗЛОД 14,045.01 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Синия връх” в района на дейност на ТП „ДГС Маджарово“, обособен със Заповед №РД 49-96/11.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Виж пълна информация
6208 Централно Управление 05.08.2022 19.08.2022 Процедури по ЗЛОД 24,651.86 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Света Марина” в района на дейност на ТП „ДГС Маджарово“, обособен със Заповед №РД 49-95/11.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Виж пълна информация
6204 Централно Управление 01.08.2022 15.08.2022 Процедури по ЗЛОД 16,710.28 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Драганата” в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“, обособен със Заповед №706/ 19.05.2009 г. на председателя на Държавна агенция по горите. Виж пълна информация
6176 Централно Управление 25.07.2022 08.08.2022 Процедури по ЗЛОД 10,199.29 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Каваклийка” в района на дейност на ТП „ДГС Чирпан“, обособен със Заповед №РД 48-2/19.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните. Виж пълна информация
5796 Централно Управление 23.12.2021 07.01.2022 Процедури по ЗЛОД
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Мазалат" (ТП „ДЛС Мазалат") за ловностопански район „Трънково“ – ловище „Трънково“, ведно с фазанария „Трънково“, в обхвата на ДП „Югоизточно държавно предприятие" (ЮИДП), гр. Сливен. Виж пълна информация
5516 Централно Управление 09.09.2021 24.09.2021 Процедури по ЗЛОД 23,654.40 лв. без ДДС
Предмет: Заповед РД48-32/29.07.2021г. за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ "Сондите" в района на дейност на ТП ДГС ГУРКОВО Виж пълна информация
5495 Централно Управление 03.09.2021 17.09.2021 Процедури по ЗЛОД
Предмет: Да се проведе конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл.9, ал.9, т. 1-6 от ЗЛОД, ловностопански комплекси: Сакар 1, Сакар 2 и Княжево, чиито граници са определени със заповед №РД 46-1465/14.08.2001г. на министъра на земеделието и горите, в района на дейност на териториално поделение "ДЛС Тополовград", в обхвата на ЮИДП ДП , гр.Сливен Виж пълна информация
5178 Централно Управление 09.04.2021 23.04.2021 Процедури по ЗЛОД
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Несебър" (ТП „ДЛС Несебър"), в обхвата на ДП „Югоизточно държавно предприятие" (ЮИДП), гр. Сливен. Виж пълна информация
5172 Централно Управление 08.04.2021 22.04.2021 Процедури по ЗЛОД
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Граматиково" (ТП „ДЛС Граматиково"), в обхвата на ДП „Югоизточно държавно предприятие" (ЮИДП), гр. Сливен. Виж пълна информация
5171 Централно Управление 08.04.2021 22.04.2021 Процедури по ЗЛОД 12,786.17 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Стара река” в района на дейност на ЮИДП ДП Сливен, ТП„ДГС Стара река“ обособен със Заповед №986/07.09.2010 г. на председателя на Държавна агенция по горите. Виж пълна информация
5138 Централно Управление 30.03.2021 16.04.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 139,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване по реда
на глава V от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост за продажба на недвижим
имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП, гр. Сливен, ТП „ДЛС
Ропотамо”: Поземлен имот с идентификатор 58356.506.523 по КККР на гр. Приморско, общ.
Приморско, обл. Бургас, с площ 725 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа, с адрес гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Черно
море“, ведно с построените в имота сгради: Сграда с идентификатор 58356.506.523.1, със застроена
площ 109 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа сграда;Сграда с
идентификатор 58356.506.523.2, със застроена площ 41 кв. м., брой етажи: 2, предназначение:
курортна, туристическа сграда.
Виж пълна информация
5020 Централно Управление 22.02.2021 11.03.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на поземлен имотв горска територия-частна държавна собственост, находящ се в обхвата на дейност на ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
4905 Централно Управление 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
Процедура № 4905 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
4900 Централно Управление 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДГС Тича” Виж пълна информация
Процедура № 4900 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!
4895 Централно Управление 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС
Предмет: Докуметация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тунджа”, ТП „ДГС Елхово”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДГС Свиленград” Виж пълна информация
Процедура № 4895 на Централно Управление от 17.12.2020 е прекратена!